KVĚTOUN, J. Porovnání možností výroby ozubených kol kovových a plastových [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Bakalářská práce popisuje poměrně podrobně technologické možnosti výroby ozubených kol kovových a ozubených kol z plastu včetně moderních metod. Práce odpovídá stanoveným podmínkám zadání, v celém svém rozsahu je zpracována velmi hezky s dobrou grafickou úpravou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Ladislav

Cílem práce bylo vytvořit přehled možných technologií pro výrobu ozubených kol což autor provedl a zpracoval na dobré úrovni. Trochu mi ale chybí druhá část cílů BP a to technologický postup výroby zadaného ozubeného kola a to z kovu a plastu. Tady bych očekával porovnání vybrané technologie pro kolo z kovu a plastu a jejich ekonomické vyhodnocení pro navržený technologický postup. Kapitola 4 porovnává obecně všechny technologie z hlediska jejich výhod a nevýhod. Práci pana Květouna doporučuji k obhajobě a mám k ní tyto připomínky a dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101241