LUKESOVÁ, D. Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmeidler, Karel

Kvalitní a přínosná práce s vyváženým poměrem teoretické a empirické složky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Byla provedena kritická analýza výzkumů, teoretických statí i předpisů a vyhlášek vztahujících se k řízení motorových vozidel staršími řidiči a navženy době a demografickému rozvoji adekvátní úpravy.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Dostupná literatura tuzemská i zahraniční byla kriticky vyhodnocena s ohledem na nejnovější poznatky o schopnosti seniorů řídit.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Byly zpracovány případové studie, dotazník a také laboratorní testy s pomocí počítače, které měly ověřit hypotézy o schopnostech seniorů v silničním provozu. Tyto výsledky, i když nejsou vzhledem k rozsahu vzorku reprezentativní, byly zohledněny v závěrečných doporučeních.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce vykazuje dobrou znalost v oboru, široký rozhled a smysl pro exaktní zpracování a exploataci získaných dat.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Demografický vývoj společnosti a měnicí se společenská situace seniorů volají po adaptaci pravidel pro seniory v silničním provozu. Tato práce přispívá k odborné diskusi a zlepšování podmínek pro seniory v silničním provozu. Stejně tak umožní adekvátnější porozumnění nehodám seniorů v silničním provozu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Závěry práce se opírají o extenzívní průzkum odborné literatury a na tomto základě o analýzu trendů a tendencí.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Text je lehce čitelný a logicky strukturován. Grafické přílohy zvyšují kvalitu argumentace a porozumnění textu.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drahotský, Ivo

viz PDF

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 100237