KRUS, T. Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

V teoretické části jsou velmi dobře vysvětleny jednotlivé pojmy a postupy vztahující se k vypracování práce. V souvislosti se zadáním je větší prostor věnován stavební fyzice, je popsán možný vliv provedení některých konstrukcí (podlaha, střecha, výplně… ) na celkovou energetickou bilanci na rodinného domu a jsou uvedena i doporučení. U některých grafů úspor (např. č. 14 ) by bylo vhodné uvádět jednotky. V diplomové práci je zpracováno několik variant a jsou srovnány nejenom náklady do výstavby běžného rodinného domu a do pasivního domu, ale i jejich provozní náklady, které významně ovlivní návratnost investice. Vyhodnocení jednotlivých variant je velmi přehledně zpracováno, včetně grafického znázornění. Práce je vypracována svědomitě a v dostatečném rozsahu, kde získané výstupy práce mohou být inspiraci zejména pro investora objektu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křivánek, Miroslav

Autor se problematikou diplomové práce zabývá komplexně, v práci využívá nejen poznatky z oceňování nemovitostí, ale i ekonomická hlediska a poznatky ze stavební fyziky. Při posuzování návratnosti investic bylo posouzeno několik variant a výsledky byly kriticky vyhodnoceny. Kalkulace a výsledky pak jsou prezentovány přehledně, s odpovídajícími srozumitelnými komentáři a závěry práce jsou správné. Velice kladně hodnotím použití názorných grafů, na kterých jsou zjištěné informace nejlépe prezentovány a které jsou velmi přehledné pro srovnání uvedených dat. Práce splňuje všechny úkoly vymezené zadáním. Úroveň diplomové práce svědčí o tom, že se diplomant řešenou problematiku blíže zabývá, nebo ji důkladně nastudoval, pochopil a zajistil si všechny dostupné relevantní podklady. Přínosem práce je rozsáhlé shrnutí problematiky pasivních domů zahrnující její různé aspekty. Téma diplomové práce je v současné době velmi aktuální. Z vypracování diplomové práce je zřejmé, že diplomant problematice věnoval dostatečnou pozornost, což se odrazilo v její kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100336