MOHYLA, P. Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Mimořádný student, který řešil velmi pokročilou problematiku CNC programování, která přesahuje rámec běžných studijních poznatků. Vynikající schopnost pro zpracování CNC algoritmů, vlastní nastudování rozsáhlého souboru dokumentace k řídicím systémů, konzultace s předními specialisty firmy Siemens. Pravidelné konzultace, plnění všech úkolů na teoretické i praktické bázi. Doporučeno pokračovat i v doktorském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Student ve své diplomové práci věnoval pozornost všem předepsaným cílům zadání. Předložená práce je zpracována s podporou 29 citovaných odborných literárních zdrojů a obsahuje drobné chyby. Např.: - na straně 10: G97 - konstantní řezná rychlost (G97 je funkce pro konstantní otáčky vřetena); - na straně 16: S170 - otáčky (S170 na řádku s G96 znamená velikost řezné rychlosti); - adresa R na straně 18 (R neznamená u popisovaného Sinumeriku poloměr oblouku, správně je CR=); - na straně 20: sin45 (u funkce sinus je nutno uvádět číselnou hodnotu v závorce sin(45)); - na straně 53: funkce M6 (na soustruhu SP280SY se M6 neprogramuje); atp. Přes výše uvedené nedostatky považuji zvolený způsob programování za velice náročný a diplomant si s ním poradil velmi dobře. V průběhu studia chodil na konzultace a o zadané téma projevoval velký zájem. Řešená problematika je aktuální a pro NC programátory důležitá, což potvrzují i možnosti nejnovějších cyklů výrobce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101262