UTTENDORFSKÝ, P. Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, František

Diplomová práce řeší poměrně složitý mezioborový problém dvoufázové směsi vody a vzduchu. Propracována jsou dvě témata. První je zaměřeno na obohacení vody kyslíkem, ve smyslu Henryho zákona. Na základě teoretických poznatků diplomant navrhl experimentální zařízení a provedl vyhodnocení experimentů. Výsledky jsou velmi průkazné a lze jich využít jak prakticky, tak pro další výzkum. Druhé téma bylo zaměřeno na praktické využití předchozích výsledků, při chlazení válců směsí vody a vzduchu. Výsledkem řešení jsou součinitelé přestupu tepla v závislosti na koncentraci vzduchu. Diplomant pracoval velmi iniciativně a zodpovědně a dosáhl pozoruhodných výsledků. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

Práce popisuje stanovení závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku. Je zde popsáno řešení inverzní úlohy vedení tepla a stanovení součinitele přestupu tepla. Součinitel přestupu tepla byl stanoven pro různé trysky a pro několik případů koncentrace vzduchu experimentálně. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20982