MÍVALT, T. Optimalizace tvaru nového typu obvodového závěsu pro lopatky parních turbín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Stanislav

Cílem této práce bylo provedení deformačně napěťové analýzy závěsu turbínové lopatky, hodnocení jeho životnosti a víceparametrická optimalizace tvaru závěsu při využití modelů materiálu, které jsou schopné popsat ratcheting a cyklické změkčování. Všechny tyto úkoly splnil student výborně a je nutné zdůraznit, že takové modely materiálu se v magisterském studiu zmiňují jen okrajově a jejich aplikaci tak musel student dostudovat. Na tématu pracoval intenzivně od 4. ročníku a student také často práci konzultoval,což se pozitivně odrazilo na celkové úrovni práce, kde pouze kapitola o modelu materiálu by mohla být zpracována srozumitelněji pro čtenáře, který není odborník na použité modely materiálu. Nicméně to je spíše pedagogická výtka. Věcně je i v této kapitole obsaženo vše podstatné. Dále oceňuji schopnost studenta samostatně analyzovat přínosy a omezení použitého výpočtového modelu i stanovit životnost jak původního, tak optimalizovaného závěsu. Celkově se podle mého názoru se jedná o vynikající práci, kterou navrhuji hodnotit za A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petruška, Jindřich

Pan Mívalt předložil velmi kvalitní práci, výjimečnou svým rozsahem, a splnil zadání v celém rozsahu. Drobné výhrady mám k malé čitelnosti některých obrázků (str.48 a dál), případně k méně vhodným popiskám - např. "čas simulace" v obr.50 a dál by bylo vhodnější nahradit termínem "zatěžovací krok" či podobně. Kalibrace Chabocheho modelu, provedená na celém rozsahu tahové křivky materiálu, se při aplikaci na malá plastická přetvoření jeví jako nepříliš zdařilá, viz obr.21, 23, 29, 31. Autor si toho však je vědom a na celkové výsledky nemá tato nepřesnost vliv.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99930