PLAČKOVÁ, V. Návrh systému OSD dat pro výcvik údržbového personálu malého dopravního letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koštial, Rostislav

Diplomová práce vznikala ve spolupráci s firmou Evektor, spol. s r.o.. Diplomovou práci ve firmě Evektor vedl pan Petr Grebeníček. Diplomantka splnila všechny cíle stanovené zadáním práce. V první části práce jsou podrobně vyhodnoceny požadavky a předpisy pro OSD data pro výcvik mechaniků letadel kategorie CS-23. V druhé časti práce je aplikace OSD dat a vytvoření sylabu pro výcvik mechaniků na letoun EV-55 Outback. Tuto část zhodnotil pan Grebeníček následovně. "Předmětem bylo vypracování diplomové práce s názvem „Návrh systému OSD dat pro výcvik údržbového personálu malého dopravního letounu“. Tato práce vyžadovala aktivní přístup, zejména vyhledání a studium příslušných leteckých předpisů. V této části diplomantka postupovala systematicky: zorientovala se v problematice evropské letecké legislativy, správně identifikovala a analyzovala ty letecké předpisy, které se vztahovaly k tématu diplomové práce. Výsledek je pak uveden v první části diplomové práce. Diplomantka projevila vysokou úroveň technických znalosti při analýze palivového systému letadla, který byl předmětem vytvoření OSD dat. Palivový systém správně popsala po technické i funkční stránce a následně vytvořila zkrácené výukové a zkušební materiály. Na diplomové práci pracovala samostatně, její přístup byl aktivní a iniciativní." Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jiří, Duda

Na úvod je nutno ocenit samostatnost studentky, která prokázala schopnost orientace v „džungli“ EASA předpisů. Analytická část diplomové práce správně postupuje v analýze požadavků směrem od Základního nařízení 216/2008 k aktualizaci Part 21 nařízením Komise (EU) č. 69/2014 až po Rozhodnutí 2016/007/R včetně popisu historických souvislosti, které jsou nutné pro správné pochopení smyslu a významu údajů provozní vhodnosti (OSD). To, že v diplomové práci není přímý odkaz na Základní nařízení, článek 3 „Definice“ kde se vysvětluje, co je „složité motorové letadlo“ nelze brát jako nedostatek, protože v textu diplomové práce se touto definicí pracuje správně a tato definice je obecně známá. Také Rozhodnutí 2016/007/R, kterým se, mimo jiné, v angličtině mění termín „OSD element“ za „OSD constituent“ není vhodné plně používat v češtině i vzhledem k tomu, že výraz „konstituent“ je v češtině více spjat s oblastí lingvistiky. V praktické části je správně vybrán Part 66 jako náhrada za neexistující CS-MCSD a také volba kategorie B1.1 pro tvorbu výcvikového materiálu je vhodná. Minimální objem teoretického výcviku i stanovení 6h teoretické výuky pro palivovou soustavu (ATA 28) odpovídá kategorii letoun EV-55 Outback. Tvorba sylabu pro skupinu ATA 28 „Palivová soustava“ obsahuje základní data nutná pro výcvik podle Par 66 a rozsah sylabu je úměrný rozsahu diplomové práce. Správně je sylabus zakončen bezpečnostními zásadami. Otázky v Závěrečném testu mají spojitost s látkou vysvětlovanou v sylabu, splňují požadavky Par 66 a poskytují dobrý příklad toho, jak by měla být řešena problematika výcviku osvědčujícího personálu údržby. Celkově hodnotím diplomovou práci jako výbornou především jednak díky analytické části diplomové práce ale také v praktické části prokázala studentka schopnosti správně aplikovat získané poznatky do řešení konkrétního úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101560