VLACH, J. Vliv tření na napjatost v okolí čela trhliny zatížené ve smykových módech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Horníková, Jana

Problematika posouzení vlivu třecích sil na napjatost a deformaci na čele rovné trhliny zatížené ve smykových módech není doposud ve světě dostatečně zpracována, přestože je důležitá při studiu šíření trhlin. Student při řešení zadaného tématu projevil velkou samostatnost při návrhu a tvorbě modelů i numerickém řešení napjatosti a deformace na čele rovné trhliny zatížené ve smykových módech s uvažováním vlivu třecích sil a také při analýze získaných výsledků. Jeho závěry o vlivu tření na velikost součinitelů intenzity napětí jsou přínosem pro další studium chování trhlin zatížených v módech II a III.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hutař, Pavel

Předložená práce, která vznikla pod vedením doc. Ing. Jany Horníkové, Ph.D. si klade za cíl posouzení vlivu tření lomových ploch na napjatost a deformaci na čele rovné trhliny zatížené ve smykových zátěžných módech. Práce je formulována do pěti základních kapitol. Na úvod je formulován problém a následuje kapitola „Základy lomové mechaniky“. Zde se autor zaměřuje na teoretický úvod k problematice. Následuje kapitola, která popisuje numerický model. Geometrie modelu byla volena tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní síť konečných prvků a dobře popsat rozdělení napětí v okolí kořene trhliny. Autor následně vytvořil dva modely jeden pro dominantní zatěžování trhliny v módu II a druhý pro zatěžování trhliny v módu III. Výsledkem numerických simulací je závislost součinitele intenzity napětí pro jednotlivé módy zatěžování v závislosti na koeficientu tření lomových ploch. Z výsledků vyplynulo, že tření nemá žádný vliv na velikost součinitele intensity napětí v módu II a III pokud není přidáno zatížení, které přitlačuje líce trhliny k sobě. Po přidání tohoto zatížení je s rostoucím koeficientem tření vidět významný pokles součinitelů intenzity napětí pro oba módy zatěžování. Škoda že autor v práci neuvádí velikost faktoru intenzity napětí pro mód I, protože by to lépe ukázalo proporci mezi jednotlivými módy zatížení. Na konec jsou formulovány jasné závěry. Práce obsahuje několik nepřesností a překlepů. Nicméně práce jako celek splňuje požadavky na diplomové práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96949