SLÁMA, D. Pevnostní posouzení konstrukce výřezu dveří přetlakovatelného habitatu pro extrémní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá pevnostním posouzením konstrukce výřezu dveří přetlakovatelného habitatu pro extrémní prostředí. Námět této práce vzešel ze spolupráce mezi ÚMTMB a firmou Sobriety s.r.o. v rámci projektu MPO. Práce byla se studentem průběžně konzultována a všechny stanovené cíle byly průběžně plněny. Diplomant pracoval samostatně, velmi pečlivě, systematicky, musel nastudovat velké množství literatury a analyzovat výpočtové modely. Rešerši, výpočtové modely a analýzu výsledků zpracoval na velmi dobré úrovni a práce samotná nám poskytuje mnoho cenných závěrů, které mohou být využity při řešení podobných problémů. Práci hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šálený, Vratislav

Po důsledném přečtení diplomové práce jsem dospěl k závěru, že student plně prokázal svoji schopnost úspěšně se vypořádat s poměrně náročným zadáním diplomové práce, což pevnostní posouzení konstrukce výřezu dveří přetlakovatelného habitatu pro extrémní prostředí bezpochyby je. Vysoce hodnotím především to, že student dokázal samostatně vyhledat odpovídající literární zdroje k danému tématu, jelikož se jedná o téma velmi úzce specializované, ke kterému se v dostupné odborné literatuře nevyskytuje mnoho podkladů. V kapitole 4 Literární rešerše vyhotovil student z vyhledaných literárních zdrojů kvalitní rešerši, kterou sestavil do přehledné, logicky uspořádané, ale zejména prakticky využitelné podoby. V kapitole 5 Nastavení výpočtového modelu student prokázal, že rozumí metodě konečných prvků na takové úrovni, aby ji dokázal smysluplně použít jako nástroj k pevnostnímu posouzení konstrukce. Je jen škoda, že student začíná po kapitole 4 Literární rešerše okamžitě kapitolou 5 Nastavení výpočtového modelu bez toho, aby alespoň ve stručnosti něco málo uvedl o tom, na jakých principech je založena metoda konečných prvků, kterou používá pro pevnostní posouzení konstrukce a proč se například rozhodl při modelování konstrukce použít právě objemové prvky a proč právě prvky s lineární bázovou funkcí. U kapitoly 6 Optimalizace hmotnosti bych si dovolil vyzdvihnout to, že student na poměrně vysoké úrovni zvládá i poměrně sofistikované využití metody konečných prvků v oblasti optimalizačních výpočtů, kdy pro tento model dokázal úspěšně sestavit cílovou funkci, soubor návrhových proměnných a omezujících podmínek. Následně pak úspěšně implementoval soubor těchto parametrů do skutečně funkčního optimalizačního algoritmu. Tuto část práce hodnotím velmi vysoko a dovolím si tvrdit, že sestavení skutečně funkčního optimalizačního algoritmu pro takovouto úlohu vyžaduje již poměrně rozvinuté abstraktní, analytické a syntetické myšlení, které ještě nebývá běžné u absolventů základního inženýrského studia. U kapitoly 7 Kontrola mezních stavů optimálních návrhů bych studenta pochválil zejména za to, že si uvědomuje, že materiály mají také jistý rozptyl ve svých vlastnostech a zhodnotil zde vliv stochastických veličin na mezní stavy. Na druhé straně bych si dovolil studentovi vyčíst, že při hodnocení koeficientů bezpečnosti si nestanovil jasná kritéria, ke kterým by vypočtené koeficienty bezpečnosti srovnával a jednoznačně tak rozhodnul, zda konstrukce vyhovuje, nebo nevyhovuje pro stanovená kritéria. Obecně si dovolím hodnotit tuto diplomovou práci jako práci na velmi dobré úrovni, přičemž v některých kapitolách student dokonce prokázal nadstandardní schopnosti v oblasti abstraktního, analytického a syntetického myšlení. Vytknuté nedostatky přikládám malé praktické zkušenosti studenta s návrhem konstrukcí leteckého charakteru. Předloženou diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě. I přes jisté výtky se přesto přikláním k celkovému hodnocení diplomové práce A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100252