BARI, L. Generátor paketů na platformě FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, David

Cílem práce bylo navrhnout nástroj ke generování síťového provozu na kartě FPGA. Práce obsahuje podrobný teoretický úvod, zaměřený na FPGA obvody a vývojové nástroje. Autor podrobně rozebral UDP datagram a IP paket. Následně student navrhl generátor náhodných čísel, které implementoval do svého generátoru paketů a vše otestoval na obvodu FPGA jak pomocí simulačního nástroje, tak i na hardwarové síťové kartě. Výsledná rychlost generování dat je okolo 17 Gb/s což splňuje zadání, ale chybí reálné otestování na síti. Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni, neobsahuje závažnější nedostatky. Oceňuji mnoho blokových schémat, které usnadňují čtenáři pochopit problematiku a princip funkčnosti návrhu. Student pravidelně využíval konzultace, přicházel s vlastním řešením, které měl podrobně nastudované. K práci přistupoval vždy zodpovědně. Celkově považuji práci za zdařilou, oceňuji zájem o téma a kladný přístup k práci. I přes výše uvedené drobnější nedostatky práci hodnotím výborně, známkou A, 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Blažek, Petr

V diplomové práci se student zabývá návrhem generátoru paketů na síťových kartách s FPGA obvody. Text v teoretické i praktické části práce je dobře strukturovaný a čitelný. V teoretické části práce je dobře popsána problematika FPGA obvodů, UDP datagramu a IP paketu. Praktická část srozumitelně popisuje implementaci na síťovou kartu s FPGA obvody a následné testování rychlosti generovaných dat. Jediným nedostatkem práce je nedostatečná prezentace funkčnosti generovaných paketů. Student uvádí rychlost generovaných dat, ale ne jejich validitu. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni s minimálním počtem gramatických a typografických chyb. Celkově konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky zadání. Práci hodnotím stupněm A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 101972