SKULÍNEK, Z. Paralelizace Goertzelova algoritmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Zadání diplomové práce považuji za splněné ve všech bodech. Student pracoval samostatně a v jazyce C vytvořil aplikaci pro testování implementace Goertzelova algortmu v procesorech grafických karet. V aplikaci je možné měnit počet aktuálně používaných jader. Bohužel v práci je provedeno jenom zevrubné vyhodnocení závislosti výpočetní náročnosti na počtu jader. Chybí porovnání pro více různých počtů jader nebo přehledný graf, ve kterém by závislost byla na první pohled patrná. Výhrady mám také ke zpracování vlastního textu. Byť je zpracován typograficky zdařile, působí spíše jako referenční manuál použitých knihoven než ucelený text popisující postup řešení diplomové práce. Naopak kladně hodnotím odvození vztahu Goertzelova algoritmu optimálních pro paralelní zpracování dat.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Smékal, Zdeněk

Cílem diplomové práce bylo vytvořit ukázkovou úlohu paralelního zpracování diskrétního signálu. K tomu účelu jako modelový příklad byl použit Goertzelův algoritmus pro výpočet složek spektra pomocí číslicové filtrace. Cíle diplomové práce byly splněny. Snahou diplomanta bylo přizpůsobit Goerzelův algoritmus pomocí paralelismu pro implementaci na počítačích s vícejádrovými jednotkami CPU a GPU. Pro prezentaci výpočtu spektra vyvinul vlastní program s názvem Sound Analyser. Pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní, možností záznamu a reprodukce zvuku, zobrazení signálu apod. jsou využity různé dílčí knihovny, které jsou spojovány standardní knihovnou jazyka C++. Přes slušné odborné výsledky již bohužel diplomantovi asi nezbyl čas doladit formální detaily práce. Text je vcelku dobře čitelný, je použita správná odborná terminologie. Co čtenáři může vadit, je množství anglických termínů v českém textu včetně názvů kapitol, popisu blokových diagramů apod. Na konci diplomové práce jsou zařazeny 4 přílohy, které obsahují uživatelský manuál programu Sound Analyzer, způsob instalace projektu, spuštění aplikace a pokračování v dalším vývoji a vysvětlení pojmů knihovny Open CL.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 101950