BENDA, M. Technologický postup výroby průtokové koncovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Velmi náročná práce, zabývající se návrhem nové technologie výroby, kterou student řešil s vynikajícím zájmem a osobním pracovním nasazením. Pravidelné konzultace nad rámec studijního programu, úspěšné propracování každé operace a detailu práce. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci zabývající se problematikou a návrhem technologického postupu výroby průtokové koncovky olejového potrubí motoru pásového vozidla pro společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na konstrukční a technologický rozbor součásti. Součástí teorie je rovněž charakteristika volby vhodného polotovaru pro výrobu a výpočet normy spotřeby materiálu. Praktická část práce se zabývá návrhem dvou různých technologií výroby (varianta 1 = konvenční stroje, varianta 2 = CNC soustružnické centrum) včetně volby strojů, řezných nástrojů a vypracování technologického postupu. Poslední část práce je věnována technicko-ekonomickému zhodnocení, které je spojeno s rozborem celkových výrobních časů pro obě varianty a celkovými náklady na výrobu celé série o velikosti 200 ks. Práce je ukončena diskusí, která shrnuje dosažené výsledky zejména z pohledu nákladů na nástroje, výrobní náklady, náklady na materiál a stanovení počtu kusů, při kterém se vyplatí aplikovat variantu 2. Je zřejmé, že student věnoval zpracování bakalářské práce potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafické závislosti. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student zadání splnil, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101258