NAGORSKYI, B. Návrh systému teplovzdušného vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem systému teplovzdušného vytápění v bytové jednotce. Student projevil značný zájem o danou problematiku a zadání BP si vymyslel sám. Student prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal dobře zhodnotit získané výsledky. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Cílem předložené bakalářské práce je návrh inovativního teplovzdušného sytému vytápění bytů. Práce obsahuje rešerši teplovodního a teplovzdušného vytápění a tyto systémy vzájemně porovnává, tato část práce je celkem kvalitní. Dalším obsahem práce je ne zcela jasný popis principu teplovzdušného vytápění a návrh konkrétních komponent. Popis je však velmi nejasný a v práci zůstává několik nedořešených oblastí. Předposlední kapitola se zabývá rekuperátory tepla při větrání, z popisu však není jasné, proč byla zařazena. Poslední kapitola se má zabývat ekonomickou bilancí inovace vytápění. Kapitola však obsahuje pouze náklady na pořízení vytápěcí jednotky, nezahrnuje distribuci vzduchu do dalších místností (viz str. 30) a úplně chybí ekonomické (nebo alespoň energetické) porovnání se současným stavem či návratnost investice. Tento bod zadání nebyl splněn. Na druhou stranu lze kladně hodnotit fakt, že jde o inovativní téma, které vyžaduje určitou dávku kreativního přístupu. Po grafické stránce je práce přehledná, celkový dojem kazí časté překlepy, chybějící mezery před jednotkami atd. Přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou C - dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100004