KARNIŠOVÁ, A. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Autorka pracovala s velkým zaujetím, využívala své zkušenosti. Zejména v návrhové části se jí méně dařilo využívat výsledky prováděných analýz jako východisko předložených návrhů a také uplatnit systematičnost. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. V čem vidíte rizika Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. zejména s ohledem na tuzemský trh

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení je správný. Výběr analytických metod je také správný
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Autorka prokázala velmi dobrou znalost Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., i znalost oboru podnikání.Prováděné analýzy nejsou ukončeny závěrem a možná i proto je SWOT analýza zpracována nesystémově, zatímco silné a slabé stránky jsou vypracovány velmi podrobně, příležitosti a hrozby jsou zpracovány velmi obecně. Se zařazením jednotlivých faktorů nelze vždy souhlasit (například nekalá konkurence ze strany NOTINO není slabostí, ale hrozbou). Autorka neuvádí, jaká je stávající strategie SWOT ani jakou strategii by doporučovala, či jaký vliv by měla realizace předkládaných návrhů na Mary Kay, (Czech Republic), s.r.o.
Praktická využitelnost výsledků C Předkládané návrhy jsou správné, ovšem nesystémově řazené - například návrhy 1,2,3, a 6 se týkají zefektivnění a zlepšení činnosti kosmetické poradkyně, návrh 4 má přispět k odstranění nekalé konkurence, realizace 5 a 9 by vedla ke zlepšení úrovně marketingu, 8 k rozšíření sortimentu, 7 upozorňuje na nutnost respektovat trendy vývoje trhu. Některé návrhy jsou více výsledkem autorčiných zkušeností než výsledků provedených analýz. Součástí jednotlivých návrhů je i popis situace/stavu, který má jejich realizace odstranit.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce, stejně jako formální náležitosti na požadované úrovni. Použitá terminologie "kmitá" mezi odbornou terminologií a někdy nejasnou až nesrozumitelnou formulací - (např. str. 58, 4.odrážka zdola). Celková jazyková úroveň je spíše nižší průměr.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Mary Kay (Czech Republic) , s.r.o. v průběhu zpracování diplomové práce odmítla autorce poskytnout ekonomické informace na úrovni povinných účetních výkazů, které také nejsou veřejně k dispozici (Justice, cz.). Autorka se snažila získat co nejvíce informací o firmě a podařilo se jí dosáhnout řízeného osobního rozhovoru s ředitelkou Mary Kay (Czech Republic) , s.r.o. , (viz příloha č. 3).
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štěpánková, Markéta

Cíl práce vymezený v jejím úvodu byl naplněn.Práce vykazuje všechny požadované formální náležitosti.Struktura práce je vhodně zvolena, odpovídá potřebám tématu. Předložená práce má logickou výstavbu.Autorka při zpracování využila dostatečný počet pramenů, které vhodně cituje.Celková úroveň zpracování tématu je zdařilá, svědčí o autorčině dobré orientaci v dané problematice a hlubším zájmu o něm.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103120