SKOUPÝ, M. Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku regulace účiníku, napětí a jalového výkonu distribuovaných zdrojů elektrické energie v síti vn. Dále se seznámit s funkcí pro řízení distribuované výroby implementovanou do řídícího systému E.ON Distribuce, a.s., analyzovat reálné působení uvedené funkce a navrhnout možné úpravy s cílem zlepšení a snadnějšího použití funkce. V úvodní části práce je popsán současný stav zdrojů připojených do sítě E.ON a proveden teoretický souhrn problematiky regulace napětí a jalového výkonu. V praktické části práce je popsán modul automatické regulace napětí dispečerského řídícího systému, testování v reálném provozu, realizované úpravy a současný způsob použití v praxi. V závěru je provedeno zhodnocení vlivu automatické regulace účiníku a napětí na stabilitu napětí a na přetoky jalového výkonu v síti E.ON. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. Student pracoval samostatně, dílčí výsledky pravidelně prezentoval a konzultoval. Rozsah použité literatury je odpovídající, zdroje jsou řádně citovány. Formální i grafická úroveň práce jsou velmi dobré.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vaculík, Petr

Viz příloha.

Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 102572