HAVEL, J. Hodnocení porezity u tlakově litých odlitků z Al slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Jaroslav

Diplomant splnil podmínky zadání. Práce je logicky členěna, bez větších stylistických chyb. Diplomantovi chybí iniciativnější přístup k řešení zadané problematiky. Závěry práce jsou logické. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nová, Iva

Diplomová práce řeší velmi aktuální téma, je standardně rozdělena do 4 části - úvod, rešeršní a experimentální část, závěr. Práce obsahuje 85 stran textu, 43 obrázku,20 tabulek a 2 přílohy. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci Klocové, Straky a Lefnera, který ve firmě ŠKODA-Auto získal odlitky spodní části bloku. Rešeršní část je zaměřena na hliník a jeho slitiny především na charakteristiku siluminů. Dále na technologii odlévání (nízkotlaké, vysokotlaké lití a lití s krystalizací pod tlakem). Poslední část rešerše je věnována vadám mikrostruktury odlitků a jejich porózitě. Tato část práce je zpracována velmi dobře. Experimentální část se zabývá hodnocením porózity dílů bloků (stávajícího a nového) motoru vyrobeného vysokotlakým způsobem ze slitiny hliníku spalovacího motoru (slitina AlSi9Cu3). Byly připraveny dvě tavby a odlity 4 spodní bloky motoru. Z toho u dvou bloků byla v místech pro ložiska uplatněna metoda squeeze casting. Z bloků byly odebrány vzorky pro metalografické pozorování, kdy byla sledována porózita odlitků. K tomuto účelu byl použit mikroskop Olympus s obrazovou analýzou. Vedle zjištěné porózity jednotlivých vzorků byly stanoveny i mechanické vlastnosti Rm, Rp0,2 a tažnost) v závislosti na porózitě sledovaných vzorků v podélném a příčném směru. Tyto závislosti byly statisticky vyhodnoceny s použitím lineární regrese. Byly získány komplexní výsledky o materiálu slitiny hliníku AlSi9Cu3, která byla tlakově odlévána bez metody „squeeze casting a s touto metodou. Byl potvrzen všeobecný předpoklad, že pórozita materiálu významným způsobem ovlivňuje jeho pevnost. V závěru diplomant zdůrazňuje, že tato práce navázala na výsledky DP Lefnera (od kterého použil vzorky), Klocové a Straky. Jejich výsledky byly zahrnuty i pro jeho statistické hodnocení (Rm, Rp0,2). Závěr práce je přehledný s tím, že metoda dotlaku při tuhnutí odlitků jasně snižuje jejich porózitu (2,4 % na 0,4%), což je pozitivní, ale pro zpřesnění této hodnoty je třeba provést dlouhodobý statistický výzkum. Velmi významný je graf na obr. 37, který ukazuje celkové grafické vyjádření mezi všemi mechanickými vlastnostmi a celkovou porózitou u vzorků bez dotlaku a s dotlakem. Z tohoto grafu je patrné, že porózitu vzorků bez dotlaku nejvíce ovlivňuje hodnotu Rm kde teoreticky při hodnotě porózity 0,5 % je hodnota Rm 210 [MPa] a při porezitě 4,5 % hodnota Rm 180 [MPa], což není tak patrné pro hodnotu Rp0,2 a tažnost. Naopak u vzorků s dotlakem nejvíce porózita ovlivňuje hodnotu Rp0,2. Celkově byl potvrzen předpoklad, že použití dotlaku při výrobě spodní části bloku motoru Fabia HTP 1,2 přispívá k jeho menší porózitě v oblasti uložení ložisek. Diplomová práce má velmi dobrou úroveň, což také potvrzuje i stručný a přehledný závěr. V práci jsem neshledala závažné nedostatky (až na pravopis). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49905