MATIČKA, T. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybrané lokalitě v Brně v roce 2016 a 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Horňáková, Romana

Student v rámci své práce věnoval hodně času problematice v teoretické úrovni, tj. z pohledu předpisů a provedl popis lokalit, kde následně bylo provedeno srovnání cen nájmů. Dále sesbíral data pro porovnání trhu a sestavil vše podle jím zvolených parametrů do tabulek a grafů. Závěr práce je pouze slovním vyjádřením obecných zjištění, která prováděl v rámci svého průzkumu. Tento závěr je poměrně stručný a málo výstižný. Vlastní práce je v rámci průzkumu a sestavení tabulek a grafů dostačující a vypovídající o dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matras, Tomáš

Diplomant cíl práce splnil. Práce je jednodušší a spíše popisného charakteru, vítám snahu o vytvoření grafického zpracování výsledků do mapy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití E
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 99697