SRBOVÁ, P. Modelování predikce bankrotu stavebních podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Cílem práce bylo testování vybraných modelů predikce bankrotu na datech podniků stavebnictví a rovněž formulace vlastního zcela nového modelu. V teoretické části práce diplomantka popsala velmi kvalitně historický vývoj řešení úpadku podniků, rozvoj modelů predikce bankrotu a především teoretická omezení aplikace těchto modelů. Zpracování práce si vyžádalo od diplomantky nastudování mnoha nových témat, zejména z oblasti statistiky a modelování predikce bankrotu, přičemž většina zdrojů byla dostupná pouze v anglickém jazyce. Na základě analýzy významnosti a vzájemného vztahu 35 finančních ukazatelů vytvořila diplomantka samostatně nový model predikce bankrotu pro odvětví stavebnictví v ČR. Řada vědeckých studií dokládá, že většina současných modelů jsou určeny zejména pro podniky zpracovatelského průmyslu a pro podniky ze stavebnictví nejsou vhodné. Případně studie poukazují na nutnost formulace nových modelů. Nový model, který je specificky vytvořen pro stavební podniky ČR je praktickým přínosem. Testováním vzniklého modelu (mimo vzorek) bylo zjištěno, že jeho přesnost pro stavební podniky ČR překonává vybraných pět modelů jak ve smyslu celkové přesnosti, tak hodnoty AUC (plocha pod ROC křivkou). Na základě zmíněného si dovoluji tvrdit, že úroveň práce vysoko přesahuje běžné standardy DP. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. K obhajobě připojuji následující otázku: Jaké jsou, dle vašeho názoru, možnosti dalšího rozvoje modelů predikce bankrotu pro odvětví stavebních podniků ČR?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kuběnka,, Michal

Práce si klade poměrně náročný cíl vyhodnotit predikční sílu vybraných bankrotních modelů a vytvořit model, který by byl přesnější. Teoretická část práce čerpá z poměrně menšího počtu literárních zdrojů, ale je jasně a srozumitelně zpracovaná a dává dostatečný teoretický základ pro aplikaci. Praktická část je po stránce obsahové a metodické rovněž na vysoké úrovni. Oceňuji praktický výsledek v podobě využitelného bankrotního modelu, který přináší větší vyváženost přesnosti modelu pro aktivní a bankrotní podniky oproti testovaným stávajícím modelům. Zkritizovat lze pouze rozsah práce, který daleko přesahuje standardní rozsah diplomové práce.I přes náročnost stanoveného cíle hodnotím práci jako excelentní a cíle stanovené v úvodu práce jako splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103164