TALÁR, O. Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Harár, Pavol

Student pracoval pilně, teoretickou část práce zvládl dobře, čemu svědčí i hodnocení semestrálního projektu. Na praktickou část práce si však nenechal dostatečný čas a tak nebyl schopen kvůli nečekaným komplikacím experiment úspěšně dokončit. Nesplinil tedy cíl diplomové práce a proto práci hodnotím známkou F a navrhuji práci dokončiť a obhájit v náhradním termínu.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Posudek oponenta

Galáž, Zoltán

Cílem diplomové práce studenta bylo navrhnout a natrénovat model hluboké neuronové sítě v jazyce Python, který bude schopen úspěšně odstraňovat šum ze vstupních audio nahrávek. Teoretická část diplomové práce je psaná čtivě. Po formální i odborné stránce je na relativně dobré úrovni. Co se týče praktické části, ta má pouze dvě strany a nijak neřeší samotný návrh sítě, její realizaci a následné testování. Student zde vyvozuje pouze všeobecné závěry vztahující se k semestrálnímu projektu. Student evidentně cíle diplomové práce nesplnil, a proto práci hodnotím známkou F.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 101998