ŠOULÁK, P. Porovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Student splnil zadání BP v celém rozsahu. V úvodní části BP provedl studii problematiky svařování metodami TIG, MAG a CMT. Vlastní experimentální část zaměřenou na vliv parametrů svařování na velikost tepelně ovlivněné oblasti a rozměrů svarů zpracoval samostatně. Měl aktivní přístup k řešení problematiky svařování a podílel se na realizaci svařování vzorků všemi technologiemi. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné a průkazné. Závěry práce lze použít pro návrh parametrů svařování v praxi. BP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sigmund, Marian

Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části práce bakalář Petr Šoulák zpracoval rozbor jednotlivých fází i struktury tepelně ovlivněné oblasti, včetně literární rešerše jednotlivých metod svařování použitých v experimentu. Teoretická část práce je provedena na odpovídající odborné úrovni. Mám pouze několik drobných připomínek a to uvedení staré normy na značení ochranných plynů ČSN EN 439, byla nahrazena v roce 2009 normou ČSN EN ISO 14175 a jednotné označování plněných trubičkových drátů jako plněné elektrody. Autor tímto prokázal připravenost ke správnému a pohotovému uplatnění teoretických poznatků, získaných při studiu dané oblasti oboru strojírenské technologie. Z hlediska návrhu experimentální práce, volby základních i přídavných materiálů, vhodných parametrů a podmínek svařování a vlivu jednotlivých metod svařování na tepelně ovlivněnou oblast a experimentální ověření u jednotlivých vzorků, je bakalářská práce technicky i odborně optimálně navržena a vyhodnocena. U tupých svarů na uhlíkové i korozivzdorné oceli, provedených na plechu s vyhodnocením závěrem jako nejvhodnější technologie svařování tenkých plechů TIG nebo CMT pro automatizované svařovací pracoviště, kde konstantní svařovací rychlost je nutnou podmínkou. Autor touto bakalářskou prací řešil velmi aktuální a perspektivní téma, které předpokládám, představuje těžiště celé práce. Do budoucna by bylo velmi zajímavé provézt podobné šetření a zkoumání u stejných materiálů a technologií, parametrů svařování tenkých plechů nejen u tupých svarů, ale rovněž u svarů koutových. Případně provézt detailnější porovnání technologií pulzní MAG a CMT u těchto tenkých materiálu s ohledem na produktivitu a kvalitu výsledného svaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100990