HOTÁREK, J. Porovnání svařování TIG a svařování plazmou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Student splnil zadání BP v celém rozsahu. V úvodní části BP provedl studii problematiky svařování plazmou a metodou TIG . Úvodem experimentální práce uvedl a popsal problematiku svařování korozivzdorných ocelí. Vlastní experimentální práci zpracoval samostatně s realizací plazmového i TIG navařování. Experiment je zaměření na hodnocení tvrdosti návarů a výpočtu tepelného příkonu pro všechny návary. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné a průkazné. Závěry práce lze použít pro návrh parametrů svařování v praxi. BP doporučuji k obhajobě. Připomínky: V experimentu je text převážne v budoucím čase. Nejou uvedeny ochranné plyny u plazmy i TIG svařování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96742