PIVOŇKA, V. Technologie svařování turbínových rotorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Student splnil zadání BP v celém rozsahu. V úvodní části BP provedl stručnou studii problematiky svařování metodou TIG, plazmou, automatické pod tavidlem, svazkem elektronů a základních mechanických zkoušek svarových spojů. Experiment je zaměření na hodnocení rozměrů a tvaru svaru kořene svařeného plazmou. Dále je změřen průběh tvrdosti svaru a proveden rozbor struktury. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné. Závěry práce jsou adekvátní provedeným experimentům. BP doporučuji k obhajobě. Připomínky: Tvrzení "Dále ovlivňuje metalurgicky kapky přídavného materiálu v době, když se tvoří a přenáší obloukem a nakonec i ve svarové lázni. Ovlivňuje tvar, velikost a rychlost přenosu kapek obloukem."(str.11) platí pro metodu svařování v aktivním plynu MAG. Pomocí metalografického šetření se neověřují mechanické vlastnosti! Nepřesné formulace v literární studii. např.Tomuto jevu se říká vměstkovitost, posouzení zrnitosti struktury atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 96857