SEDLÁK, E. Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce je vypracována na velmi kvalitní úrovni. Samotná práce je logicky členěna, některé položky mohly být více rozepsány. Využité zdroje odpovídají danému tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedláček, Martin

Student zpracoval bakalářskou práci na téma Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti. Práce je z formálního hlediska zpracována na standardní úrovni odpovídající požadavkům kladeným na tento typ práce a je přehledně a logicky uspořádána do několika na sebe navazující částí. Student v teoretické částí popisuje témata, která pokrývají řešení uvažované problematiky. V analýze současného stavu v podniku se autor věnuje rozboru vybrané společnosti na základě předešlých teoretických úvah. V návrhové části pak student využil získané poznatky z předešlých pasáží a následně navrhl taková marketingová opatření, která v konečném důsledku znamenají splnění stanoveného cíle pro zlepšení komunikačního mixu společnosti. Oceňuji sestavení časového harmonogramu a vyčíslení nákladů na realizaci a jejích přínosů. Návrhy obsažené v této práci jsou dle mého názoru pro společnost reálně využitelné. K práci nemám žádné výhrady a připomínky a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103366