KLENOROVÁ, L. Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Bakalářská práce je standardním textem kvalifikační práce svého druhu. Zpracované téma je uchopeno dobře, nijak sice převratně novým a překvapujícím způsobem, ale s patřičnou solidností. Komentáře k výsledkům finanční analýzy a celkové zhodnocení (část 3.6) mohly být propracovanější. V návrhová části se snaží studentka upozornit zcela správně na závislost vlastního rozhodování příspěvkové organizace na zřizovateli, přesto návrh aktualizace webových stránek mohl být méně obecný. Celkově mohu předloženou práci hodnotit jako naprosto standardní, běžnou práci v tom dobrém smyslu slova. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm dobře ("C").

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce jsou splněny, po analytické části a zhodnocení hospodaření následuje část návrhová. Jednotlivé části práce mají nicméně maličko kolísavou úroveň.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení a použité metody jsou adekvátní bakalářské práci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Schopnost interpretace dosažených výsledků a vyvozené závěry jsou dobré, zcela v souladu s předpokládanými znalostmi z bakalářského stupně studia.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhová část reflektuje nesnadnost rozhodování managementu samotné příspěvkové organizace a její závislost na zřizovateli. Část 4.2 (Internetové stránky) je obecnější.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti práce jsou velmi dobré, občas se vyskytují překlepy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s informačními zdroji je zcela standardní.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hýzlová, Alena

- V Ý B O R N Ě -

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102769