TRNKOVÁ, N. Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Lenka

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na tento typ práce. V celkovém hodnocení práce je zohledněno ne příliš vhodné rozčlenění práce (např. zařazení podkapitoly 2.3.1.1 Odpisy v rámci kapitoly financování vlastním kapitálem, nebo zařazení leasingu v rámci financování cizími zdroji (str. 29). Dále ne vždy vhodně použitá terminologie (např. „koupě formou leasingu“, nebo financování vlastními zdroji vs. vlastními peněžními prostředky). V práci také chybí přehledné srovnání celkových nákladů v jednotlivých uvažovaných variantách pořízení majetku. Také návrhová část mohla podrobněji zobrazit dopady vybrané varianty financování majetku. Kladně lze naopak hodnotit kapitolu 3.3. Zhodnocení finanční situace společnosti i snahu a trpělivost studentky při zpracování práce. K obhajobě doporučuji odpovědět následující otázky. Jaké jsou celkové náklady jednotlivých zvažovaných variant financování nově pořizovaného majetku? Jak vybraná možnost financování majetku ovlivní ukazatele finanční analýzy (alespoň ty nejvýznamněji ovlivněné)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sýkorová, Jitka

Bakalářská práce popisuje dlouhodobý hmotný majetek a možnosti jeho financování. Je zde velmi dobře zpracovaná finanční analýza společnosti a celková interpretace dosažených výsledků z hospodaření společnosti. Co se týče jednotlivých možností financování majetku, autorka v práci přehledně a číselně porovnává jednotlivé varianty financování, a tak má společnost doporučení, jakou možnost zvolit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103318