VONDRA, J. HSS stopkové frézy s PVD povlaky a jejich využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

Diplomová práce na téma HSS stopkové frézy s PVD povlaky a jejich využití v praxi je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části je podrobně popsána charakteristika HSS ocelí, technologie frézování a základní metody, které se používají k depozici povlaků na řezné nástroje z HSS ocelí. Experimentální část je zaměřena na testování čtyř stopkových HSS fréz stejné geometrie, kdy tři nástroje jsou povlakované, vždy jinými povlaky. Monitorovanými parametry bylo silové zatížení a opotřebení břitů všech testovaných nástrojů, jako sekundární měření bylo provedeno měření jakosti obrobených ploch. Všechna naměřená data jsou přehledně graficky znázorněna. Obrábění proběhlo na vertikální frézce FB 32V, která je součásti strojového parku Ústavu strojírenské technologie na FSI VUT v Brně. Student pracoval samostatně, projevil velký zájem o danou problematiku a pravidelně docházel na konzultace. Z výsledků, získaných při testování, dokázal vyvodit závěry. Práce je na vysoké technické úrovni, všechny cíle byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Posuzovaná práce je rozdělena do dvou základních částí. Uvítal bych však, kdyby experimentální a vyhodnocovací část byla spíše tou obsáhlejší částí, oproti teoretickým předpokladům. Právě první část je značně obsáhlá a řeší často problematiky, které jsou zastaralé nebo pro řešené téma ne příliš podstatné. Například kapitolu značení nástrojových ocelí nepovažuji za nezbytnou a také uvádět již téměř nepoužívané značení dle ČSN mi přijde poněkud zbytečné. V textu i v obrázcích se občas vyskytují nepřesnosti. Např. u obr. 2.1 se nejedná o válcové frézování, nýbrž o válcové čelní frézování. Grafická stránka práce je v první části práce na horší úrovni než v části druhé. Bylo by vhodné používat jednotný styl. V experimentální práci kladně hodnotím popis nastalých stavů a hodnocení jednotlivých dílčích výsledků. Kladně také hodnotím formulování závěrů, které jsou logické a plynou z postupu řešení dané problematiky. Práci jako celek hodnotím kladně a lze konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnoceném A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Práce s literaturou včetně citací B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96951