FIALA, V. Ověření použitelnosti biogenních pojiv při odlévání odlitků z LLG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupák, Petr

Student při zpracování tématu diplomové práce pracoval velice samostatně, bylo znát, že má i zkušenosti s prací ve slévárenském provozu. Vyšel z teoretických znalostí formovacích materiálů, které zpracoval v teoretické části práce, Kromě obecného přehledu technologií a vlastností formovacích směsí se v této části logicky zaměřil na biogenní pojivo GMBOND. V experimentální části provedl řadu zkoušek, které vyústily v odlití sady zkušebních odlitků, podle kterých kterých pak hodnotil použitelnost zkoušeného biogenního pojiva. Při přípravě vzorků jader použil statistické metody pro potvrzení či vyvrácení vlivu přísady a nátěru na vlastnosti zkušebních jader. Během vyhodnocování výsledků zkoušek prokázal znalost slévárenské technologie při vyhodnocování vad zkušebních odlitků. Výsledky jeho práce mají význam pro využití v provozní praxi. Použil 26 citačních zdrojů jak českých, tak i zahraničních. Prokázal, že je schopen samostatně a na vysoké úrovni pracovat na výzkumných úkolech v oblasti slévárenství. Jeho práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neudert, Alois

Práce obsahuje 60 stran textu, obrázků a tabulek. Práce k danému tématu obsahuje dostatečně širokou rešerši odborné literatury. V rámci realizace bylo provedeno dostatečné množství experimentů. Zvolené využití trámečků pro měření pevností jako obkladu forem a jako jader značně snížilo náklady na modelové zařízení a umožnilo získat řadu poznatků s minimem nákladů. Realizace vyžadovala značný objem prací při přípravě, odlévání a následném zpracování odlitků. Pro případné provozní nasazení ve slévárně by jistě bylo žádoucí znát i porovnání podobných zkoušek s klasickými jádrovými technologiemi - například CB Amin nebo resol CO2. To by ale vedlo ke značnému nárůstu objemu experimentů a asi by to nebylo v silách jednoho diplomanta. Poněkud stručně publikoval diplomant naměřené hodnoty průhybů jader. Tabulka 5.6 neuvádí všechny možné naměřené hodnoty. V souvisejícím textu na str. 49 není uvedeno zda hodnoty v tabulce jsou průměry nebo pouze jedna z naměřených hodnot. Po stránce grafiky, pravopisu a přehlednosti je práce na vysoké úrovni. Pouze na str. 36 (3. řádek od spodu) je chybně uvedeno číslo obrázku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101184