VALACH, J. Aplikace softwaru SinuTrain 4.7 v technické přípravě výroby náboje předního kola MTB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Diplomant ve své závěrečné práci věnoval pozornost všem předepsaným cílům zadání. Texty zpracoval s podporou 35 citovaných literárních zdrojů převážně českých autorů. Vytknout je nutno pravopisné a stylistické nedostatky, ale také prezentování velkého množství údajů jen opsaných z katalogů a manuálů. Student pracoval velmi samostatně a jeho závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce je zaměřena na přípravu výroby předního MTB náboje a použití počítačového programu SinuTrain 4.7. V úvodní části práce je proveden detailní popis součásti přední náboj a použitého softwaru SinuTrain. Následuje řešení konstrukce náboje s ohledem na technologičnost a je proveden podrobný rozbor možných materiálů s doporučením konkrétního výběru. V další kapitole je naznačena technologie výroby jednotlivých součástí náboje včetně definování strojů, nástrojů a řezných podmínek. Vyčerpávajícím způsobem jsou řešeny jednotlivé NC programy pro systém Sinumerik 840D. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice a detailní znalost ovládání programu SinuTrain.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100647