CHEREPANOV, M. Ruční programovaní CNC strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Výborný student s příkladným zájmem o danou tématiku, neuvěřitelně rychlé zvládnutí českého jazyka. Pravidelné konzultace, samostatná práce, potěšitelná spolupráce, velmi profesionální a systematický přístup k řešení. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Student ve své závěrečné práci věnoval pozornost všem předepsaným cílům zadání. Diplomovou práci zpracoval s podporou 35 citovaných literárních zdrojů (především internetové stránky). Práce obsahuje drobné formální a stylistické nedostatky. Na obr. 4.4 je naznačena dráha řezného nástroje pro cyklus "cycle950" nikoli pro popisovaný cyklus "cycle95". Pro zarovnání čelních ploch a navrtání středicích důlků je předepsán CNC soustruh SPN12CNC. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. --- The student paid attention to all the stated goals of the diploma thesis assignment. The diploma thesis was finished using the 35 cited literary sources (especially the web pages sources). The diploma work contains minor formal and stylistic deficiencies. Figure 4.4 shows the tool path for the „cycle950“ not for the described „cycle95“. The SPN12CNC CNC lathe is prescribed for facing operations and for drilling of the centering pits. I recommend the diploma work for the final defence.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101264