TURAN, J. Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné. Student sice první měsíc semestru nekonzultoval a nepracoval systematicky, což způsobilo určitý časový skluz a nemožnost provést optimalizaci výsledků simulací a podrobnou diskuzi. Proto hodnotím B/ 80.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Sláčik, Ján

Student se ve své diplomové práci věnuje Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 (NS-3). V úvodu práce se student podrobně věnuje PLC problematice z hlediska rušení a jasně popisuje možné vlivy na komunikaci z hlediska parametrů vedení. V rámci zadání student vytvořil v prostředí NS-3 základní, tři jednodušší topologie, kde zkoumal zejména vliv topologie na délku odbočky, změnu impedance, přenosovou funkci a kapacitu linky. U každé simulované topologie jsou dobře popsány parametry vedení a jejich změnu vlivem komunikační vzdálenosti. Student uvádí vhodné rozmístění a počet opakovačů. V rámci simulací je uvažováno několik typů kabelů, kterých přenosové kapacity jsou v práci srovnány. Nicméně bylo vhodné v práci uvést shrnutí maximálních možných vzdálenosti pro úspěšnou komunikaci u jednotlivých scénářů. Student v textu také popisuje způsob simulace zjišťování celkových výsledků. Odbornost popsaných výsledků je dobré úrovni a jednotlivé vlivy na popsané parametry jsou přehledně srovnány. Vzhledem k většímu počtu získaných výsledku, jsou veškeré poznatky zpracovány srozumitelně. Po formální stránce je práce velmi dobře zpracovaná a text je členěn logicky. Práce pak celkově působí na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 101981