ŠVEHLÁK, M. Rozšíření nástroje JMeter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinásek, Zdeněk

Student pracoval aktivně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky, všechny body zadání diplomové práce splnil. Práce je celkově na výborné formální a odborné úrovni a proto navrhuji hodnotit známkou výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Člupek, Vlastimil

Bakalář Milan Švehlák se ve své diplomové práci zabýval aktuální problematikou zátěžového testování serverů. Servery byly testovány vůči útokům založeným na odmítnutí služby – (D)DoS. V práci bylo navrženo a implementováno celkem 6 útoků typu (D)DoS v nástroji JMeter. Rozšířený nástroj JMeter o síťové útoky (D)DoS je vhodným nástrojem pro zátěžové testování odolnosti serverů vůči útokům typu (D)DoS. Zadání práce bylo splněno, práce má vysokou odbornou úroveň a výsledky testování jsou diskutovány a přehledně zpracovány pomocí tabulek a grafů. Nejslabším článkem práce je její formální zpracování. V práci se vykytují překlepy, gramatické chyby, na konci řádků jsou ponechána osamocená písmena, popisky tabulek nejsou v některých případech zakončeny tečkou apod. Použitá literatura není řazena podle výskytu v práci, ale podle abecedy. V seznamu použité literatury autor uvádí literaturu, kterou však v práci necituje, jedná se o [4], [5] a [8]. Na základě uvedených poznatků navrhuji práci ohodnotit 92 body.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 101984