DOPITA, M. Objektivní analýza dat získaných během měření kvality signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Diplomant Bc. Michal Dopita zpracoval diplomovou práci na téma Objektivní analýza dat získaných během měření kvality signálu. Po odborné stránce konzultoval Bc. Dopita především s Ing. Liborem Pezinkem z firmy O2 Czech Republic, a.s., který ho vedl zodpovědně, i když měl na činnost konzultanta málo času a o to více iniciativy musel vynakládat Bc. Dopita. Diplomant splnil zadání beze zbytku. Zmapoval stávající postupy při měření QoS ve společnosti O2 Czech Republic a zaměřil se na možnosti, jak účelně stávající postupy změnit či upravit. Významné jsou vlastní názory Michala Dopity, např. o významu měření QoS Video streemingu, které dávají neotřelý alternativní pohled na věc, což byl i jeden z cílů práce. Cenné jsou zejména kapitoly 7 a 8, kde jsou zpracovány možnosti změn v metodice měření a použité myšlenky jsou dostatečně hluboce rozpracovány. Po formální stránce je práce v pořádku. Odkazování funguje, není však graficky zvýrazněno kde. Soubory přílohy jsou příliš velké a nepodařilo se je zmenšit, takže nejsou přístupné v IS, ale pouze na přiloženém disku, který je však v době, kdy se práce hledají a čtou především na Internetu pro čtenáře, vedoucího i oponenta, těžko dostupný. Práci hodnotím A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Křepelka, Václav

Předložená DP je věnována objektivní analýze dat získaných při měření provozu mobilní sítě. Diplomant využil ve své práci poznatky ze své zjevně dlouhobé pracovní činnosti pro operátora O2. Práce samotná obsahuje množství shromážděných poznatků. Měřicí technika - zde tedy pro hodnocení jakosti služby se posunula od jedno- či víceúčelových měřicích přístrojů k nástrojům ryze programovým. Metody jsou využitelné k hodnocení i sítí konkurenčních provozovatelů. Diplomant jednoznačně zadání splnil v plném rozsahu. Odbornou úroveň DP je možno hodnotit výborně. Diplomant vhodně posoudil cíle práce a prostředky k jejich dosažení. Definoval správně výchozí hodnoty z hlediska QoS, posoudil dostupné SW nástroje na uživatelské či profesionální úrovni a vybral nejvhodnější. V práci jsou diskutovány přednosti a nedostatky jednotlívých programových produktů. Závěry práce jsou podrobeny diskuzi a rozsáhle jsou popsány a rozebrány případy nedotažených měření či zjevně nesprávných výsledků. Výsledky autor interpretuje dost podrobně a rozsáhle; Označuje-li shromážděné soubory výsledků jako statistiky, tak je možno v práci postrádat použití alespoň nejzákladnějších statistickým metod. Po formální stránce diplomant provedl zjevně dost účinnou korekturu, protože zejména překlepů je zanedbatelně málo. Recenzent zachytil následující nepřesnosti či gramatické chyby. Práce je vhodně strukturována. Pouze se mi zdá, že ve věci uvádění základních pojmů a klasifikace metod jsou uváděny zdvojeně, nejprve stručně a potom se text vrací v další kapitole podrobněji k témuž. Přitom je nutno říci, že diplomant prokázal dobrou kulturu technického jazyka. Z korektury uvádím: 13 – komunikačního namísto komunikačnímu kanálu 15 – Je uvedena zkratka TS bez vysvětlení 27 – 3. řádek – šestý byt namísto bit 33 – Tato služba tedy nelze používat v naší zemi. formulace gramaticky špatně 38 – několika hodinová měření – dohromady 39 – ve formě kastle ?! opět na str. 48 40 – u všech více vs. níže zmíněných operátorů 53 – V rámci měření se objevili především nedostatky – zde y ve slovese 54 – chybí předložka mezi užívanými technologiemi 75 – vyžadovali – patří y

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 101974