ČÍPEK, R. Design stolní lampy. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Hodnocení z pohledu designérských kritérií: úroveň zpracování modelu-A, úroveň tvarové kultivace-A, barevné řešení-A, grafická úprava výkresů-B. Stolní lampa navržená Romanem Čípkem přináší vtipné designérské a konstrukční řešení. Svítidlo působící vizuální lehkostí je dobře promyšleno i po funkční a technologické stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Student navrhl elegantní strohý design stolní lampy vykazující hravost v podobě nastavovacích zářezů. Řešení kapotáže trafa v podstavné části svítidla však poněkud komplikuje celek a dodává mu na estetické nevyváženosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací B
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 10895