CHLUD, M. Kinematické struktury pásových podvozků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Tůma, Jiří

Předložená práce, zabývající se kinematickými strukturami pásových podvozků, je členěna do dvou částí. První část je zaměřena na literární rešerši v oblasti pásových vozidel. Zde je pojednáno o různých, jak historických, tak i současných typech těchto vozidel. Část věnována pásovým vozidlům má charakter populárně naučného článku. Dále navazuje část literární rešerše s problematikou typů pásových podvozků a jejich konstrukčních uzlů. Součástí je i jejich zhodnocení. Ideový návrh podvozku vychází z požadavků specifikovaných v úvodu kapitoly. Výsledkem je návrh ve formě CAD modelu. Návrh je inspirován podvozkem uvedeným v rešerši, ale provedení jednotlivých částí je autorovým přínosem. Návrh je proveden s ohledem na vyrobitelnost a smontovatelnost. Výpočtová část návrhu je povrchní, spíše pokus-omyl, ale vzhledem k zadání se nejedná o stěžejní část návrhu. Student prokázal schopnost orientace v dané problematice, kdy získané poznatky aplikoval během návrhu. Práci hodnotím jako dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Ke kapitolám 1 a 2 nemám připomínky, rešerše i historie jsou zpracovány kvalitně. Snad pouze první věta kapitoly 2.3.1 je zavádějící, když tvrdí, že "Nejpočetnějším, průmyslově vyráběným, osobním vozidlem je v současnosti bezesporu sněžný skútr." Ve skutečnosti je jím osobní automobil. Ke kapitole 3 mám pouze malou výhradu, konkrétně k větě na str. 18 "Z toho důvodu musejí vozidla, u kterých hrozí poškození povrchu, používat gumové či pryžové pásy." Domnívám se, že gumové a pryžové pásy jsou jedno a totéž. Kromě kapitoly 3.4 je ale pasáž zpracována kvalitně. U kapitoly 3.4 postrádám alespoň schémata způsobů změny rychlosti pásů. Rovněž podkapitolu 4.1 Zavěšení pojezdových kol by bylo vhodné opatřit schématy. Navíc je zde dvakrát podkapitola 4.1. Kapitola 5 je zpracována velmi kvalitně. Výhrady mám k seznamu použitých zdrojů, kde u internetových zdrojů chybí všechny údaje kromě odkazu, tím pádem jsou zpracovány špatně. Dále chybí kapitola Seznam příloh. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101350