KRAKOVSKÝ, A. Vliv výrobních napětí na bezpečnost válcových tlakových nádob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Student se zabýval zajímavým a náročným tématem teorie pružnosti s vazbou na praktickou aplikaci. Nad rámec teorií přednášených v bakalářském studiu provedl důkladnou rešerši literatury zaměřenou na pružně-plastické chování oceli. Získané poznatky pak tvůrčím způsobem aplikoval na určení napjatosti ve stěně tlakové nádoby vyrobené zakružováním, a to jak tenkostěnné, tak i tlustostěnné. Dosažené výsledky se kvalitativně shodují s MKP analýzou provedenou u výrobce cisterny a ukazují, že díky prováděné tlakové zkoušce nemají zbytková napětí významný vliv na bezpečnost. Výsledky pro tlustostěnnou nádobu ukazují, že zbytková napětí posunují polohu nebezpečného bodu do blízkosti střední plochy stěny, kde mohou redukovaná napětí významně překročit mez kluzu. Vlivem Bauschingerova efektu však je jejich dopad v následných zátěžných cyklech opět redukován, především při použití vyššího tlaku při tlakové zkoušce (autofretáž). Student pracoval samostatně a vypracoval práci výbornou po všech stránkách, která překračuje požadavky na bakalářské práce. Prokázal výborné schopnosti samostatné práce a role vedoucího se omezila na promyšlení a kontrolu koncepcí a postupů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Profant, Tomáš

Jde o zajímavou a dobrou bakalářskou práci. Na str.18 nahoře jde zřejmě o překlep - MG je o polovinu vetší než MP?!. V části 2.6.2 nedává smysl, že h/b je limitně nula nebo nekonečno. Vhodnější by byla formulace slovně nebo pomocí symbolů bb. V kapitole 3 jsou chybně napsané odkazy na rovnice, jsou bez závorek. Obrázek 3.2 a 4.2 by bylo vhodné okomentovat, čtenář si musí chvíli lámat hlavu, co znázorňují. Kromě těchto drobných nedostatků není práci co vytknout. Na práci je chvályhodný nemalý seznam použité literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 100916