BENEŠ, M. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Bakalářská práce má za cíl najít efektivní a optimální variantu financovánídlouhodobého majetku, přesněji řečeno pořízení automobilu. To ovšem autor ve svých cílech výslovně nezmínil, to se čtenář dozvídá až v průběhu práce. Slabou stránkou je také analýza vnějšího i vnitřního prostředí, která mohla být zpracována důkladněji a navíc se příliš nevěnuje hodnocení finanční situace (viz Cíl práce), k tomu by byla vhodná finanční analýza. Stejně tak občasné chyby v textu (překlepy, čárky v souvětích) či stylistika, nedokonalé či pro odborný text nevhodné formulace, do určité míry snižují celkovou úroveň práce. Nicméně návrhy definované autorem mohou být realizovatelné a mohou být pro daný podnikatelský subjekt prospěšné. Ve své práci autor používá jako jedno z kritérií pro volbu konkrétního úvěru ukazatel RPSN, aniž by bylo v textu vysvětleno, co přesně tento ukazatel znamená, což může napravit v rámci své obhajoby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fojtů, Kateřina

Hodnocená bakalářská práce má značné formální nedostatky, které zabraňují, aby byla hodnocena lepším stupněm než je právě E. Struktura práce a názvy kapitol neodpovídají plně zadání. Rozčlenění jednotlivých údajů a informací mezi konkrétní kapitoly je, dle mého názoru, nesprávné. V kapitole 1 Cíle a metodika práce je popisována již teorie, která by měla být zahrnuta v kapitole 2. Analytická a návrhová část se pak mezi sebou prolínají. Práce nemá jednotnou strukturu. Nedostatky ve formální zpracování práce spatřuji částečně i v metodickém vedení práce. I přes všechny výtky práci doporučuji k obhajobě z důvodu praktických přínosů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
E

eVSKP id 98575