JALŮVKA, J. Aditivní technologie a jejich využití pro výrobu galvanické cely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

BP je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Nejprve jsou popsány jednotlivé technologie 3D tisku, ze kterých je vybraná vhodná technologie pro 3D tisk součásti – galvanické cely. Součást byla konstruována v softwaru Autodesk Inventor a následně vytištěna pomocí technologie FDM, kdy nejprve student provedl výběr vhodného materiálu – materiálu ABS-M30, který bude schopen odolat provozním podmínkám, ve kterých bude tištěná součást pracovat. Poslední částí byla nutná úprava povrchu z důvodu zahlazení jednotlivých stop po tisku. Student pracoval samostatně, projevil velký zájem o danou problematiku a pravidelně docházel na konzultace. Práce je na vysoké technické úrovni, všechny cíle byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci řešící návrh, konstruování a problematiku výroby modelu galvanické cely, která slouží jako přípravek pro pokovování automobilových kontaktů. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a rozbor aditivních technologií Rapid Prototyping (nejvíce aplikované aditivní metody) s možnostmi jejich využití, včetně popisu materiálů aplikovaných u aditivní metody Fused Deposition Modeling (výběr vhodného materiálu pro 3D tisk). Praktická část práce se zabývá konstrukcí prototypového modelu galvanické cely pomocí parametrického programu Autodesk Inventor a následnou výrobou na 3D tiskárně Fortus 450mc pracující na principu aditivní metody Fused Deposition Modeling. Poslední část práce je věnována povrchové úpravě modelu galvanické cely a jeho celkovému sestavení s využitím spojovacího materiálu. Je zřejmé, že student věnoval zpracování bakalářské práce potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, převážně však z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student zadání splnil, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100563