TALAŠ, J. Testování vybraného frézovacího nástroje pro obrábění vysoce kalených ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména testováním frézovacího nástroje a určením vhodných řezných podmínek pro obrábění. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a rozbor aplikované technologie frézování (základní pojmy, upínání nástrojů, frézovací stroje), povlakování a opotřebení řezných nástrojů. Součástí teorie je rovněž charakteristika pojmu vysoce kalená ocel. Praktická část práce se zabývá testováním vybraného frézovacího nástroje opatřeného dvěma různými typy povlaků pro obrábění vysoce kalených ocelí. Cílem testování je nalezení vhodné řezné rychlosti pro daný povlak a porovnání obou povlaků vůči sobě. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s rozborem výsledné ceny za obrobení jednotky objemu materiálu s následnou diskusí, která shrnuje dosažené výsledky zejména z pohledu životnosti řezného nástroje, naneseného povlaku, řezné rychlosti a úběru materiálu. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích, ale převážně ve společnosti Ing. Zdeněk Krátký, která se velkou měrou podílela na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných a z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá testováním frézovacího nástroje a určením vhodných řezných podmínek pro obrábění. V práci mohla být použita lepší kvalita obrázků. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101213