HÁJKOVÁ, S. Využití dotačních programů pro rozvoj podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Z jakého důvodu je ve společnosti taková míra fluktuace zaměstnanců? 2) Jaké jsou nástrahy realizace dotace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Brandýs, Roman

Téma bakalářské práce bylo vybráno velice aktuální. Uchopení problému objasnění problematiky celého procesu získání a vyhodnocení různých forem dotací pro mikropodniky je ze strany zpracovatele výstižné a srozumitelné. Teoretické pasáže jsou podloženy vhodným výběrem odborné literatury a statistické ukazatele dostačující. Bakalářská práce může být vhodným nástrojem pro poskytnutí globálních informací o dotační politice pro firemní pracovníky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99671