SLEZÁKOVÁ, H. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Horňáková, Romana

Studentka věnovala hodně prostoru teoretické části a sběru dat. Provedla vyhodnocení především s ohledem na podlahovou plochu bytu, ostatní faktory jsou spíše vyhodnoceny jako bezpředmětné. Vlastní práce obsahuje více teoretických údajů a příloh, které jsou náhledem na inzeráty v médiích. Vlastní část, která se týká vyhodnocení, je poměrně stručná. Vzhledem k záměru práce, provést vyhodnocení bez bližší specifikace lze konstatovat, že studentka zadání splnila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Weigel, Lubomír

Jedná se o solidní diplomovou práci, kterou přes ojedinělé drobné nedostatky jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka podala solidní diplomovou práci, v níž v souladu se zadáním popsala a zkoumala současný realitní trh o nájemném z jednotek - bytů v lokalitě města Hradec Králové, a také faktory, které výši nájemného nějakým způsobem ovlivňují. Za tím účelem si studentka z realitního trhu obstarala údaje a informace o nájemném v zadaném městě od 163 srovnávacích jednotek-bytů a provedla jejich vyhodnocení. Odevzdaná diplomová práce obsahuje jak část textovou, tak i grafickou, studentka vyznačila oblasti města se stejnou výší nájemného pro různé typy bytů a vyhodnotila vlivy jí vybraných a analyzovaných faktorů na výši nájemného. Menší rozsah vytištěné práce (cca 60 stran) je jen zdánlivý, neboť veškeré údaje od každého ze 163 srovnávacích objektů z realitního trhu studentka uvádí v příloze č. 1 na CD nosiči (při jejich vytištění by se rozsah práce zvětšil nejméně na 230 stran). Proto její práci považuji ve smyslu zadání za úplnou.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Přístup k řešení cíle diplomové práce, tj. k zjištění pohybu výše nájemného z jednotek-bytů v jednotlivých místních částech města a jejímu ovlivnění dle vyhodnocených faktorů, studentka podle mého soudu zvolila systematický a cíli adekvátní, když na základě průzkumu realitního trhu si vytvořila obsáhlou a trendově věrohodnou databázi o výši nájemného pro 4 velikostní kategorie jednotek-bytů a to pro 3 oblasti zhruba devadesátitisícového krajského města. Samozřejmě, že zjednodušení vzniklé sloučením sledovaných údajů z 21 místních částí do 3 městských oblastí nese určité riziko menší přesnosti výsledků.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Předložená diplomová práce je zpracována poctivě a v intencích zadání: popisuje a analyzuje nabídku realitní inzerce o nájmech z jednotek-bytů v 21 místních částech města ve 4 velikostních kategoriích, které zde autorka nerozlišuje tradičně dle dispozice (dle počtu pokojů a kuchyní), nýbrž vcelku originálně podle podlahové plochy jednotek (do 30 m2, 31-60 m2, 61-90 m2 a nad 90 m2), a kromě toho také zkoumá a hodnotí faktory, které výši nájemného ovlivňují. Počet údajů o nájmech ze 163 srovnávacích objektů vytváří solidní základnu pro statistickou věrohodnost výsledků a způsob zpracování podkladů je na požadované úrovni.
Obtížnost a správnost řešení C Řešení úkolu zde bylo poněkud obtížnější v tom, že město Hradec Králové má 21 místních částí, které ale byla studentka nucena, především s ohledem na rozsah své práce, transformovat jen na 3 větší oblasti města. To samo o sobě zpravidla ovlivňuje přesnost dosažných výsledků. Na druhé straně lze z práce vysledovat, že studentka se snažila o to, aby do jednotlivých oblastí zařadila co do výše nájmů aspoň přiměřeně srovnatelné místní části města. Možnost dalších nepřesnosti výsledků mohla mít i skutečnost, že průměry nájmů byly počítány bez rozlišení dopadů jí zjištěných typů staveb (C, P, S), různého stavu a stáří objektů, jejich vybavení (A, Č, N) ap.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínosem diplomové práce pro praktické i teoretické využití spočívá podle mého názoru ve vytvoření poměrně nedostatkové systémové datábáze o výši obvyklého nájemného z jednotek-bytů ve vybraných oblastech města Hradec Králové a také v soustředění užitečných teoretických a metodických poznatků z oblasti odhadů obvyklého nájemného bytů. I přes možné nepřesnosti co do výše odhadů obvyklého nájemného jsou tyto informace dobře využitelné k základní cenové orientaci o nájmech nejen znalci, ale i laickou veřejností.
Odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je vypracována v českém jazyce a studentka v této práci používá správné odborné názvosloví. Kromě toho je práce stylisticky napsána srozumitelně a text je logicky a přehledně utříděn. Ojedinělé překlepy či nedostatky (např. na str. 25, bod 4.5 se uvádí, že "Hradec Králové se skládá z 21 místních částí ... ", ale hned pod tím je vyjmenováno 22 částí, nebo na str. 38 u rozdělení bytů dle podlahové plochy by vymezení 4. kategorie bytů uvedené zde jako "91 m2 a více" by správně mělo být vymezeno jako "nad 90 m2" ap.) na tom nic nemění.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Diplomová práce je provedena úhledně a v jednotné grafické úpravě, která přispívá k její přehlednosti. Obsahuje 30 většinou barevných obrázků, 21 přehledných tabulek a 14 barevných grafů, které společně výrazně napomáhají k lapidarizaci a přehlednosti uvedeného textu. Celá databáze 163 srovnávacím objektů je pečlivě a podrobně zachycena v elektronické podobě na CD nosiči přiloženém na rubu poslední strany jako příloha č. 1 k diplomové práci.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 99695