PÍŠTĚK, T. Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce řeší problematiku rozhodování v oblasti investičního rozhodování ve stavebnictví. K řešení je využito teorie fuzzy logiky. Práce má využití v praxi. Oceňuji obtížnost zpracování tématu a netradičnost řešení. Diplomovou práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pekárek, Jan

Diplomová práce je výjimečná svou kvalitou zpracování. Autor řeší rozhodovací problém výběru nemovitosti za účelem její rekonstrukce a následného prodeje se ziskem. Přesně definuje sledovaná kritéria - parametry nemovitosti a poskytuje diskuzi nad jejich smyslem. Rozhodovací systém pojímá zcela netradičně, nejen jako rozhodovací blok, ale navrhuje a implementuje k němu i rozhraní pro sběr dat na straně vstupů a interpretaci výsledků na straně výstupů. Vše programuje v jazyce Java, jelikož správně poukazuje na obtíže spojené s licencováním softwaru Matlab nebo aplikací v něm vytvořených. Obzvláště kladně hodnotím několikrát se objevující diskuzi nad různými způsoby, jak by určitá funkcionalita systému měla být navržena, přičemž vždy je poskytnuto porovnání kladů a záporů těchto různých variant. Každá taková dílčí diskuze ústí zcela přirozeně v návrh nejvhodnější varianty, přičemž nechybí argumenty o jejích výhodách. Nezanedbatelným kladem navrženého systému je fakt, že běží nad relační databází (byť jednoduchou). To značně zvyšuje možnosti budoucího rozšiřování funkcionality, které autor rovněž nastiňuje a které jsou logickým dalším milníkem ve vývoji aplikace. Z výše uvedených argumentů jednoznačně hodnotím práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103346