STANĚK, V. Optimalizace procesu výroby vpusti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně, svědomitě a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chudík, Ivan

DP byla vypracovaná plně v souladu se zadáním a to na velmi dobré úrovni i rozsahu. V práci jsou detailně popsané postupy pro správné stanovení technologie hlubokého tažení kruhového výtažku. Při řešení konkrétního zadání se student řídil technologickými možnostmi v ACO Industries, takže jeho závěry je možno ověřit v praxi. Hlavní přínos pro společnost ACO Industries spatřuji v detailní analýze výsledků tažení na co v běžné výrobní praxi nezbývá příliš prostoru. Princip řešení tažného nástroje je v pořádku. Z hlediska jeho praktické konstrukce, by však bylo ještě třeba doladit některé detaily. Pan Vojtěch Staněk / student / pracoval samostatně, jeho dotazy měli věcný charakter, takže spolupráci můžu označit za bezproblémovou a přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49915