VESELÝ, L. Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor předkládá řešení provozně-technologického problému v přísných bezpečnostních podmínkách energetické společnosti. Do technické stránky věci je tedy nezbytně začleněno legislativní omezení. Hlavní náplň řešení je sestavena poměrně podrobně, navržené a diskutované varianty zahrnují nejen standardní postupy třískového obrábění, jsou přiloženy i konstrukční výpočty. Vlastní realizace proběhla na zařízení, jež má společnost k dispozici. Zdokumentovány jsou zde technologické formuláře včetně doplnění o ilustrační fotografie. V závěrečných kapitolách pak autor zachycuje hlavní výsledky celé akce. Dá se konstatovat, že náročná akce splnila účel, včetně dodržení přísných bezpečnostních opatření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Předložená práce se zabývá problematikou - navržení vhodné varianty opravy vzduchotechnické jednotky. Autor vybral problematický díl, kterému se dále v práci věnoval. Zvolená součást byla vybrána sice vhodně, neboť docházelo k zjevnému nadměrnému opotřebovávání, avšak v práci poněkud postrádám hlubší analýzu poškození a vzniklých opotřebení na funkčních plochách hřídele, ke kterým došlo během jejího provozu. Autor uvedl, že s ohledem na rozsah opotřebení byla navržena celková výměna dílu novým kusem, který však provozní zatížení nezvládl již po krátké době a bylo opět třeba díl opravit (vyměnit). Příčina vibrací byla identifikována v prohnutí hřídele, které však v práci nijak hlouběji není rozebíráno, ani nejsou nastíněny možnosti, mimo manipulace při montáži, jak by k takovémuto poškození mohlo dojít provozem, a jak takovéto poruše do budoucna předcházet. Právě analýza těchto vad, které byly na novém zaběhnutém díle identifikovány, by mohlo vést ke zjištění skutečných příčin, neboť pokud není známa příčina vzniku opotřebení nebo poruchy, pak je navrhování nové varianty nebo opravy spíše nahodilou záležitostí. Obdobně návrh technologie žárového nástřiku by zasloužil nějakou kapitolu zabývající se problematikou změn struktury zrn materiálu při tepelném ovlivnění, nebo bližší rozbor zvoleného materiálu, jaké bude mít chemické složení vliv na úspěšnost aplikace této metody. Přes uvedené výtky práci považuji za zdařilou a komplexní, a lze konstatovat, že stanovené cíle byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnocením B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101152