DURCHAN, V. Možnosti rozšíření schopností ECCAIRS na národní úrovni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Cílem práce bylo modifikovat systém hlášení událostí v provozu letadel civilního letectví, dle aktuálních potřeb hlavního uživatele tohoto systému. Touto modifikací bylo navrhnout systém zpracování hlášení událostí do formátu systému ECCAIRS označovaného příponou e5x, postaveného na kódu xml. Na základě těchto požadavků diplomant rozdělil svou práci do 6 základních kapitol. Po úvodní části rozebírá v kapitole 2 charakteristiky, určení a vývoj sytému ECCAIRS. Ve třetí kapitole pak legislativní požadavky vztahující se k problematice hlášení událostí v provozu civilního letectví a jejich provázání se strukturou systému ECCAIRS. Ve čtvrté kapitole autor popisuje stávající způsoby hlášení těchto událostí, jenž jsou k dispozici v prostředí ČR. Následuje hlavní část práce ve které se autor zaměřil na vytvoření modifikovaného stávajícího formuláře hlášení událostí, umožňujícího generovat hlášená data ve formě souboru e5x, který je možno následně přímo zpracovávat systémem ECCAIRS. Dále pak autor navrhuje další modifikace stávajících formulářů na stejném principu, který byl použit u jím navrženého modifikovaného formuláře hlášení a další možné úpravy celého systému hlášení s cílem zjednodušit orientaci uživatelům tohoto systému při podávání těchto hlášení. Při zpracování DP se autor nevyhnul některým překlepům a pravopisným chybám v samotném textu, což zčásti snižuje její celkovou kvalitu. Rovněž lze autorovi vytknout, že v samotné práci se blíže nevěnuje samotnému technickému řešení vlastního návrhu formuláře (který, přestože bylo po konzultaci s vedoucím DP přistoupeno k jeho zkrácení, představoval poměrně náročný úkol reprezentovaný více než 3000 řádky zdrojového kódu). V závěru práce se autor zaměřil na vlastní návrh zjednodušení celého systému hlášení, ve kterém však nebyl schopen (díky svým omezeným znalostem celé problematiky s tím související) postihnout veškeré potřebné technické prvky nutné pro úspěšnou aplikaci daného řešení. Práce splnila požadavky zadání a přes uvedené výtky ji lze doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hodaň, Viktor

Předložená diplomová práce je zpracována na velmi aktuální téma. Problematice ohlašování leteckých nehod a incidentů spojené s následným shromažďováním, ukládáním, sdílením a analyzováním získaných dat se intenzivně věnují kromě EU i všechny její členské státy. Vyjma úvodu a závěru je práce rozčleněna do čtyř vzájemně navazujících kapitol. V první z nich je představen databázový systém ECCAIRS. Jednotlivé body této kapitoly tvoří přehledný a ucelený teoretický základ pro následující snazší pochopení praktické části práce. Další kapitola je věnována příslušné legislativě, ve které jsou popsány např. druhy hlášení, postupy po obdržení hlášení, časová osa toku informací apod.. V textu nejsou jednotně uváděna příslušná nařízení a směrnice EU. Následující kapitola velmi stručně popisuje možné způsoby podávání hlášení v ČR a patří mezi nejslabší kapitoly. Nedostatečně popisuje podávání hlášení pouze cestou ÚZPLN, přičemž k podání hlášení může oznamovatel využít rovněž internetových stránek Úřadu pro civilní letectví ČR nebo EASA. Následující kapitola tvoří tvůrčí část DP. Ve třech bodech předkládá návrhy jak lépe využívat ECCAIRS na národní úrovni. V první řadě autor navrhuje modifikace již existujících způsobů hlášení nehod a incidentů využitím převodu souborů ve formátu E5X prostřednictvím Data Bridge do systému ECCAIRS. Za druhé navrhuje zjednodušit volbu správného formuláře a to tím, že by byl vytvořen tzv. hlavní dotazníkový formulář, po jehož vyplnění by mohl být proveden automatický výběr nejvhodnějšího formuláře pro hlášenou událost. Třetí bod pojednává o způsobech zvýšení znalostí osob v letectví ve vztahu k problematice hlášení nehod a incidentů. Tento bod se opírá o provedený průzkum, jehož výsledek poukazoval na skutečnost, že téměř 53% dotázaných odpovědělo: „ O povinném hlášení události a systému ECCAIRS jsem nikdy neslyšel/la a nevím, o co se jedná“. Pokud se autor rozhodl zařadit do své práce výsledky průzkumu, měl se podle mého názoru na něj kvalitněji a důsledněji připravit a dát tak větší příležitost dotázaným se k problematice vyjádřit. Navrhované způsoby řešení vzniklé situace však nepřináší nic, co by se v každodenní praxi neprovádělo. Tato DP splňuje požadavky zadání. Po obsahové stránce není zcela vyvážená, nicméně uvedené teoretické i praktické úseky se vhodně doplňují. Rozsah práce je podprůměrný. Druhá a pátá kapitola je rozsáhlejší, což je způsobeno hlavně uvedením nezbytného množství tabulek a schémat, které vhodně dokreslují aktuálně popisovanou problematiku. Typografické a stylistické provedení práce je na dobré úrovni a to i přesto, že v práci není dodržen jednotný styl odstavců. V textu se vyskytují pravopisné chyby a překlepy. Uvedené zdroje použité literatury, odborných publikací i internetových odkazů odpovídají řešené problematice a jsou pro její zpracování relevantní. Pozitivně lze hodnotit přílohu DP, kterou tvoří zpracovaný Zdrojový kód formuláře Povinného hlášení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96716