DOLEŽAL, J. Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lacko, Branislav

Pan ing. J. Doležal ( 13. X. 1979) nastoupil k prezenčnímu doktorskému studiu v roce 2004 bezprostředně po ukončení inženýrského studia na Ústavu automatizace a informatiky VUT V Brně. Původně byl přijat na obor DS „Konstrukční a procesní inženýrství“ se zaměřením na řízení automatizačních projektů. V témže roce nastoupil do zaměstnaneckého poměru u firmy Mikroelektronika Vysoké Mýto, proto požádal o změnu formy doktorského studia z prezenční formy na formu kombinovanou. Této žádosti bylo vyhověno s termínem od 1.11.2004. Následně, s ohledem na zaměření své odborné činnosti u zaměstnavatele, požádal v roce 2005 o změnu oboru: Žádosti bylo vyhověno a byl od 5.10.2005 převeden na obor „Metrologie a zkušebnictví“. Zkoušky doktorského studia složil všechny s prospěchem výborným. Státní doktorskou zkoušku složil úspěšně dne 8.ledna 2007, kdy předložil pojednání ke SDZ, ve kterém předložil záměr zpracovat disertační práci na téma „predikce v projektech s využitím Markovovských řetězců“. S tímto zaměřením a obsahem předkládá svoji disertační práci k obhajobě. Ing. J.Doležal se ve své praxi zaměřil na problematiku řízení projektů. V tomto oboru publikoval řadu článků na různých konferencích zejména Společnosti pro projektové řízení, které je členskou organizaci mezinárodní společnosti International Project Managment Association, kde působí v celostátním výboru. Certifikační orgán pro mezinárodní certifikaci projektových manažerů v ČR ho požádal, aby zpracoval monografickou publikaci pokrývající problematiku okruhů 36 okruhů znalosti projektového manažera, které se týkají certifikačních zkoušek. Ing.J.Doležal vedl tým autorů, který vypracoval publikaci „ Projekt management podle IPMA“. Této publikaci udělilo vydavatelství cenu za rok 2009 v oblasti manažerské literatury. Ing. J.Doležal prosazoval v praxi i na půdě SPŘ aplikaci exaktních vědeckým metod (viz např. jeho vystoupení na konferenci UTB Zlín v roce 2008, která byla zaměřena vztah vědy a praxe v současném projektovém řízení. Ing. Doležal vede odbornou sekci „Projektově orientovaná organizace“ v rámci SPŘ a je pravidelným účastníkem pracovních seminářů firmy TIMING „Odborné skupiny pro predikci a optimalizaci projektů“. Při svém krátkém působení na ÚAI při prezenčním studiu vedl ing.Doležal cvičení v předmětu „Navrhování automatizačních a informačních systémů“. Později v praxi se věnoval vedení vzdělávacích kurzů jako externí lektor česko-francouzské vzdělávací společnosti GRADUA-CEGOS, v kurzech vlastní konzultační firmy PM Consulting nebo v kurzech Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. Působí jako externí učitel na UTB ve Zlíně na Fakultě multimediálních komunikací. Navržená metoda predikce projektů představuje jeho originální a sofistikovaný příspěvek k řízení současných projektů. Proto doporučuji ing. J.Doležala k její obhajobě jako svědomitého studenta doktorského studia, který se v jeho průběhu seznámil s metodikou vědeckého výzkumu a prokázal schopnosti samostatné tvůrčí vědecké práce. Celkové hodnocení: A - výborně

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Buřita, Ladislav

Navrhovaná známka

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 34323