WALLETZKÝ, O. Implementace přijímače a vysílače protokolu RMAP do FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Vojtěch

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem řadiče pro vysílání a zpracování paketů dle protokolu RMAP. Protokol RMAP je standardizovaná nadstavba rozhraní SpaceWire použivaného ve vesmírných aplikacích. Diplomová práce tak přirozeně navazuje na dříve řešenou bakalářskou práci na Ústavu Mikroelektroniky zaměřenou na implementaci rozhraní SpaceWire. Text práce je rozdělen na teoretickou část, ve které je představen standard SpaceWire, protokol RMAP a sběrnice AMBA AHB, a praktickou část věnující se návrhu, implementaci a testování řadiče RMAP. Zadání práce považuji za zcela splněné. Nad rámec zadání student implementoval řadič sběrnice AMBA AHB, který je plně kompatibilní se standardem AMBA 2.0. Během semestru student pracoval svědomitě, na konzultace chodil pravidelně a prezentoval na nich pokrok ve své práci. Jako vedoucí práce oceňuji, že student v rámci testování jeho návrhu také pomohl oživit a otestovat dříve navržené rozhraní SpaceWire a optimalizoval jej pro dosažení vyšších přenosových rychlostí. Po odborné i formální stránce považuji práci za velmi kvalitní a navrhuji hodnocení A/100 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Fujcik, Lukáš

Práce se zabývá návrhem a implementací řadičů protokolu RMAP používaného pro přístup do paměti mezi koncovými uzly sítě SpaceWire. V teoretické části seznamuje se sítí SpaceWire, poté podrobně popisuje protokol RMAP a sběrnicové rozhraní AMBA AHB. Praktická část se věnuje návrhu architektury řadičů zmíněného protokolu na základě standardů protokolu RMAP a sběrnice AMBA AHB. Na základě navržené architektury se pak věnuje návrhu dílčích bloků. Následně popisuje použité metody verifikace navržených řadičů a jejich testování v cílovém obvodu FPGA. Nakonec analyzuje maximální frekvenci řadičů a jejich požadavky na zdroje cílového obvodu FPGA na základě odhadů syntézy. Odborná úroveň diplomové práce je na velmi slušné úrovni. Řešená problematika je velmi komplexní a student se chopil této výzvy velmi zodpovědně. Logická struktura diplomové práce a návaznost jednotlivých kapitol je na dobré úrovni. Osobně bych však přesunul kapitolu 4 „Návrh verifikačních modelů“ do kapitoly 6 „Ověření funkce a implementace“, která se zabývá verifikací navržených RMAP řadičů. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni s velkým množstvím popisujících blokových schémat a vývojových diagramů. Jako drobnou výtku považuji to, že student nepoužil jednotnou terminologii a konzistentnost napříč celou prací, například „Koncový uzel“ versus „Cílový uzel“, „Target“ versus „Cílový uzel“, „Instrukce“ versus „Pole instrukce“, „Délka datového pole“ versus „Počet bytů dat“ atd. Tento fakt však nesnižuje kvalitu práce. Z práce je znatelné, že je student podrobně obeznámen s danou problematikou. Student efektivně využil dostupnou literaturu a získané znalosti použil pro zdárné dokončení diplomové práce.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 102963