LACINA, D. Malý axiální motor pro čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

Student vypracoval práci na téma "Malý axiální motor pro čerpadlo“. V rámci práce student navrhnul, realizoval a ověřil malý axiální motor pro čerpadlo. Student pracoval velice samostatně, pravidelně konzultoval, plnil všechny zadané úkoly a prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou, analytickým rozborem a měřením motoru s axiálním magnetickým tokem, s permanentními magnety pro pohon krevního čerpadla malého výkonu. Práce má celkem 57 stran a je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje literární rešerši, popisující několik typických konstrukcí. Stručně je pojednáno o výhodách a nevýhodách uvedených konstrukcí. Ve druhé kapitole je provedena volba konstrukce stroje s ohledem na omezení vyplývající z požadavků na pohon krevního čerpadla. Důležitými omezujícími požadavky je maximální hodnota tepelných ztrát, aby nedocházelo k nadměrnému ohřívání krve a rozměrové omezení. Byl vybrán motor s dvěma rotory a jedním statorem. Konstrukce statoru je bez železného jádra s klasickým vinutím. Třetí kapitola obsahuje výpočet motoru. Kromě kompletního elektromagnetického návrhu je proveden rovněž výpočet tepelný včetně počítačové simulace. Ve čtvrté kapitole je provedeno ověření vlastností motoru pomocí metody konečných prvků. Vzhledem ke konstrukci diskového motoru muselo být řešení ve 3D. Byla provedeny magnetostatická i transientní analýza. V páté kapitole je popsána výroba motoru a měření. Porovnání výsledků naměřených na funkčním vzorku a získaných simulací vykazují docela dobrou shodu. Diplomant funkční vzorek vyráběl sám, bez použití speciálních přípravků, což se projevilo nedodržením některých projektovaných rozměrů a tím i rozdíly mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami. K práci mám následující připomínky: 1) Výpočet stroje je proveden podle analytických vztahů. Chybí odkaz na literaturu. 2) Nevhodně použitý výraz pro motor malého výkonu – „motůrek“. 3) Odst. 3.3. : „Výpočet vlastností motoru“. Provádí se výpočet rozměrů, nikoliv vlastností. Závěr: Diplomant prokázal schopnost využít získané znalosti při řešení náročného technického problému. Umí spojit teoretické znalosti s požadavky na výrobu funkčního vzorku. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá s minimem formulačních nepřesností. Práce odpovídá požadavkům na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Zadání diplomové práce bylo splněno

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 100402