KNEBL, L. Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrůšek, Čestmír

Diplomant vypracoval diplomovou práci na téma „Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety“. Je to problematika poměrně nová, první stroje tohoto typu se objevily asi před dvaceti lety. Vzhledem k použití výrazně levnějších feritových magnetů se tyto stroje výrazně prosazují na trhu v širokém rozsahu otáček i výkonů. Diplomant provedl podrobnou literární rešerši a musel nastudovat teoreticky náročnou problematiku. Velmi oceňuji, že celá práce je napsaná v angličtině. V práci je provedeno srovnání analytického modelu a FEA modelu s měřením na funkčním vzorku stroje. Rozdíl v naměřených a vypočtených hodnotách výkonu a teploty permanentních magnetů jsou podkladem pro budoucí výzkum v oblasti těchto strojů. Diplomant byl během řešení problémů velmi iniciativní, využíval možnosti konzultací jak na UVEE tak ve firmě Baumueller, s jejíž pomocí byla diplomová práce vypracována. Zadání bylo splněno a práce splňuje zákonné požadavky na diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se ve své práci zabývá návrhem asistovaného reluktančního motoru, který má sloužit jako levnější náhrada synchronního motoru s permanentním magnetem. Samotná práce je rozčleněna do třech základních částí. V rámci první části student popisuje asistované reluktanční motory a analytický model pro asistovaný reluktanční motor s různými počty bariér. V rámci druhé části student popisuje dílčí návrhy různých variant motorů. V třetí části se student věnuje porovnání návrh MKP modelů u s analytickým modelem a prototypem. K předložené práci mám několik výhrad: - V rámci práce chybí obrázky konkrétních řešení pro jednotlivého návrhy – např. rozložení pole, průběhy nebo například rozložení mechanického napětí při mechanické analýze. Doporučuji tyto obrázky během prezentace. - Tabulky A1 až A17 by bylo vhodné mít přímo v textu místo přílohy Po formální straně zejména oceňuji, že práce je psaná celá v anglickém jazyce, což nebyla studentova povinnost a na oboru je velice neobvyklé. Student zcela splnil zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 100435