ČEŠEK, J. Deformačně napěťová analýza vybraného hasícího přístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Kamil

Pan Češek v rámci své bakalářské práce analyzuje jaký vliv na napjatost a deformaci mají různé tvary den, tj. uzavření, napojených na válcový plášť vybraného hasicího přístroje. Autor nejdříve využívá znalosti z kurzu Pružnost a Pevnost II pro řešení plochého dna. Poté se pouští do řešení dna polokulového, eliptického či anuloidového, na které mu již běžná znalost nestačila a musel pročíst množství cizojazyčné literatury, aby byl schopen aplikovat alespoň aproximační metody řešení. Kontrolní výpočty jsou provedeny v systému Ansys Workbench a vše je náležitě porovnáno. Práci považuji za velmi zdařilou a celkově mohu napsat, že práce je napsána systematicky, bez větších gramatických či formálních chyb. Práci proto hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petruška, Jindřich

Bakalářská práce pana Češka je pozoruhodná svým rozsahem i kvalitou zpracování. Drobné formulační nepřesnosti se vyskytují v úvodním pojednání o skořepinách. Například v úvodu odst.4.3 se jako skořepiny uvádí výhradně rotační tělesa, v další části pak občas není jasné, zda se hovoří ještě obecně o rotačních, nebo už speciálně o válcových skořepinách. Jedná se ale skutečně o drobnosti. Srovnání analytických a numerických výsledků na konkrétním příkladu tlakové nádoby hasicího přístroje je zajímavé. Mě osobně zaujalo poměrně dlouhé "doznívání" rozdílů v radiálních posuvech podél válcové stěny nádoby (graf č.13 a další podobné). Rozdíly posuvů jsou významné i v místech, kde jsou silové a napěťové výsledky obou analýz už prakticky shodné. Vzhledem k rozsahu a kvalitě zpracování hodnotím práci stupněm "Výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100751