ĎURKOVSKÝ, J. Návrh systému pro měření plechových odřezků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bastl, Michal

Práce proběhla ve spolupráci s firmou IMC Slovakia. Požadavkem zadavatele bylo ověřit možnosti odměření plechových odřezků po zpracování strojní pilou. Důraz byl kladen na změření vzorku v pohybu průjezdem. Znalost rozměru umožňuje zhodnocení další využitelnosti a evidenci materiálu, který běžně končí v odpadu. Recyklace odpadního materiálu a tím i optimalizace výrobních nákladu je dlouhodobý problém z praxe. Student k práci přistupoval aktivně, zodpovědně a řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na bakalářskou práci. Hodnocení: B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Huliaček,, Ľubomír

Cieĺom práce bolo spracovať návrh a testovanie zariadenia na rýchle a presné meranie kovových obdĺžnikových odrezkov čo bolo v plnom rozsahu splnené. Při návrhu boli použité adekvátne metódy s postupom a rozsahom riešení. Za originalitu považujem zameranie na konkrétny výrobný proces vo firme IMC, kde bude možné realizovať výsledky danej práce s definovaním jednotlivých záveroch, čo prinesie zvýšenie efektívnosti vo výrobe. Kĺadne hodnotím samotné spracovanie a logický postup práce včetně všetkých formálních náležitostí. Grafická a štylistická úprava práce je na veĺmi dobrej úrovni. Študent při hĺadaní zdrojov a riešení použil adekvátnu literatúru z ktorej čerpal při návrhu danej problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 101252